ALC GRUP KİMYA, en önemli değerinin insan kaynağı olduğu bilinciyle daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve topluma, çevreye ve çalışanlara karşı olan sorumluluklarını yerine getirirken sürekli iyileştirmeyi kurumun öncelikli hedefi olarak gözetir. Bu kapsamda;

Faaliyet gösterilen her yerde ve tüm alanlarda ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemelere uyulur, bu yönde yapılan tüm çalışmalar yasal gerekliliklerin ötesinde topluma ve çalışanlara olan saygının bir göstergesi olarak kabul edilir.

İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlanır.
“Sıfır iş kazası” ve “sıfır meslek hastalığı” hedefi benimsenerek, her seviyedeki çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmek üzere tehlikeleri, iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini detaylı risk değerlendirmeleri ve kök neden analizleriyle önceden tespit ederek gerekli önlemleri almak suretiyle ortadan kaldırmaya ve azaltmaya yönelik faaliyetler yürütülür.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetlerin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu bilinci yerleştirilip benimsetilirken, ayrıca tüm çalışanların danışma ve katılımları sağlanır. Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitilerek iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi sağlanırken, hizmet alınan tedarikçi ve ziyaretçilerin de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konulan kurallara uymaları sağlanır.

Çalışanlara sürekli yatırım yapılarak çalışan kalitesi ve memnuniyeti en üst seviyede tutulur.